mn

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

k

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

รายงานการคลัง

 

         1.ข้อมูลพื้นฐาน

            1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

                     - โครงสร้าง

                     - ข้อมูลผู้บริหาร

                     - อำนาจหน้าที่

                     - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                        - วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                        - ยุทธศาตร์

                        - ข้อมูลการติดต่อ

                     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                - เทศบัญญัติ

                         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

                         - ระเบียบอื่นๆ

                         - ประกาศ

            1.2 การประชาสัมพันธ์

                     - ข่าวประชาสัมพันธ์

            1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                     - Q&A

                     - social Network


         2.การบริหารงาน            

                2.1 การดำเนินงาน

                     - แผนดำเนินงานประจำปี

                     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 6 เดือน

                     - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                 2.2 การปฏิบัติงาน

                     - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                 2.3 การบริหาร

                     - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                     - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                     - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                     - E-Service


         3.การบริหารเงินงบประมาณ

                3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                     - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                     - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

               3.2 การจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                      - แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                      - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                     - สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                     - รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 


         4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการ

             4.1 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

                       - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                       - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                       - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

                       - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล

                       - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

         5.การส่งเสริมความโปร่งใส

                5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ

                      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการทุจริตและพฤติมิชอบ

                      - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                      - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                     - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                     - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                       - กิจการสภา


         6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

            6.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                      - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                      - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

               6.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

                     - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                            - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

                6.3 การสงเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                      - การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

                6.4 แผนป้องกันการทุจริต

                      - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                      - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

                      - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


         7. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

                7.1 มาตรการส่งเสริมความโปร่ใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่อยงาน

                      - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

                      - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ITA

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

097426
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
77
144
1020
95257
4584
3952
97426

Your IP: 18.204.227.117
Server Time: 2020-05-31 08:12:25