DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

 


                  O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                         - นโยบายการบริหาร

                         - ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

                         - นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

                  O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากร                             บุคคล

                         - การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

                       ♦ การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร
                                                  การพัฒบุคลากร

                       ♦ ประกาศรายชื่อข้าราชการผลเรือนดีเด่น

                       จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                          ในรอบ 6 เดือน

 

                  O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                         - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

                         - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

                         - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

                         - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                         - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

                  O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

                         - รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร

                            และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

343027
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
189
150
471
340682
471
7869
343027

Your IP: 34.204.172.188
Server Time: 2023-10-03 14:01:20