k

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

 
 
 
คู่มือประชาชน  ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
 1. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 2. ารต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ
     สถานที่สะสมอาหาร  พื้นที่  200 ตร.ม
  .
 3. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 4. ารขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 5. ารขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งตลาด
 6. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ
     สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิด 200 ตร.ม.
 7. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 8. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 9. การขอเลขที่บ้าน
 10. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 11. การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ (ตั้งใหม่)  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 12. การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ (ตั้งใหม่)  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
      หสม. คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 13. การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ (เปลี่ยนแปลงรายการ)  
      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 14. ารจดทะเบียนพาณิชย์ฯ (เปลี่ยนแปลงรายการ)
      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น 
      หสม. คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 15. ารจดทะเบียนพาณิชย์ฯ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 16. ารจดทะเบียนพาณิชย์ฯ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น 
      หสม. คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
 17. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
 18. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
 19. การแจ้งการย้ายเข้า
 20. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
 21. การรับแจ้งการย้ายออก
 22. การรับชำระภาษีป้าย
 23. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 24. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศีกษาในสถานศึกษา
      สังกัด อปท.
 25. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับ ป.1 ในสถานศึกษาสังกัด อปท. 
 26. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 27. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

144038
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
94
337
1538
141394
5248
9169
144038

Your IP: 34.201.11.222
Server Time: 2021-02-27 03:44:21