DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

                                      O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

              O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                                  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการ/กิจกรรมด้านการ
                            ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
                            และความโปร่งใส  

                           1. นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา เข้ารับเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลการ
                              ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
                              (
Integrity and Transparency Assessment : ITA)
                              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

                          2. นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยาร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต

                              ในการบริหารงานฯ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

171835
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
226
164
1069
169560
3965
5873
171835

Your IP: 3.237.6.124
Server Time: 2021-07-23 22:04:32