0BA03B07-924B-43DC-83BB-96260933CD71

นางสาวยุวธิดา ตันติเสรีรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ
ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

 

                   การเปิกเผยข้อมูล

                                O01 โครงสร้าง 

                        - โครงสร้างส่วนราชการ
 
                       - โครงสร้างส่วนบริหาร
                        - โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
                        - โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ

                O02 ข้อมูลผู้บริหาร

                O03 อำนาจหน้าที่

                O04 ข้อมุลการติดต่อ

                O05 ข่าวประชาสัมพันธ์

                O06 Q&A
                       - Line
                       - ถามตอบ  (อยู่ที่แบนเนอร์ถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น)

               O07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

               O08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบ                                     ประมาณประจำปี

               O09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

               O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

               O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบบริการ

               O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

               O13 E-Service

               O14 รายการการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
               O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

               O16 ความก้าวหน้าการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

               O17 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

               O18 แผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

               O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคลประจำปี

               O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

               O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

               O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทึจริตและ                                           ประพฤติมิชอบ

               O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ

               O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

               O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

               O26 ประกาศเจตนารมณ์นดยบาย NO Gfit Policy                                                จากการปฏิบัติหน้าที่

               O27 การสร้างวัฒนธรรม NO Gfit Policy

               O28 รายงานผลตามนโยบาย NO Gfit Policy

               O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

              O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

                   O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจดการความเสี่ยงการทุจริต                                และประพฤติมิชอบประจำปี

                   O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                   O33 รายงานผลการดไเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                 O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ                                  โปร่งใสภายใน


 

 

                                 


                  O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                         - จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ(Walk-in)
                         - จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

                  O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

71

ประกาศ ชองทางอเลกทรอนกสสำหรบตดตอ


  

       

                                                     

                                                                   o18 Q&A

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 14 ) พ.ศ. 2562 ) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

    (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

          (2.1)  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

    (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

    (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

   (6) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม

   (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

   (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

   (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตำมอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจกำรบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในกำรจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง การตรวจสอบ การประเมินผลกำรปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจทำกิจการใด ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

  (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

  (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

  (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

  (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

  (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

  (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

  (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

  (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

  (9) เทศพาณิชย์พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

  (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

  (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

  (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

  (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

  (5) การสาธารณูปการ

  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

  (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

  (9) การจัดการศึกษา

  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

  (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

  (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

  (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

  (14) การส่งเสริมกีฬา

  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

  (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

  (17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน

  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

  (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

  (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  (25) การผังเมือง

  (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

  (28) การควบคุมอาคาร

  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์กรแห่งความสุข

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

483439
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
600
764
2255
476099
11279
16005
483439

Your IP: 44.200.194.255
Server Time: 2024-07-17 19:09:29