0BA03B07-924B-43DC-83BB-96260933CD71

นางสาวยุวธิดา ตันติเสรีรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ
ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

t5
                      ชุมชนตลาดเก่าสรรพยา เพื่อคนทั้งมวล ( 27 ธันวาคม 2564)

                    ♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                        ( 1 พฤศจิกายน 2564)

                     ♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินโครงการ

                       เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

                       พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

                       (4 ตุลาคม 2565)

                      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินโครงการ

                       เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

                       พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

                       (๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)

                     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพ

                       เฉลิมพระเกียรติตลาดโรงพักเก่าสรรพยา โดยมีงานดินถมและงานกำแพงดิน

                       งานก่อสร้างจุดส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดทำ Land Mark อัตลักษ์

                                เมืองสาปยาพร้อมปรับภูมิทัศน์ เทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา

                                จังหวัดชัยนาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                (ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔)

                     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

                      ตลาดโรงพักเก่าสรรพยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                      (ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

                     ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพ

                       เฉลิมพระเกียรติตลาดโรงพักเก่าสรรพยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคา 

                       อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

                     ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพ

                       เฉลิมพระเกียรติตลาดโรงพักเก่าสรรพยาฯ (ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

                     ♦ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ

                       สาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม-กันยายน 2563)

                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563)

                     ♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                       (ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563)

                     ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ

                       กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสรรพยา

                       (ลงวันที่ 30 กันยายน 2563)

                     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ

                                      สัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

                                      ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)(๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

                     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

                       (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

                     ♦ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

                       วิถีชุมชนคนสาปยาฯ (ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)

                     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ

                       ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒

                       (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

                       (28 เมษายน 2563)

                     ♦ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน

                       คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร

                       ซอยสรรพยา 2 หมู่ที่ 3 (ลงวันที่ 27 เมษายน 2563)

                     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน

                       คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซอยสรรพยา

                       (ลงวันที่ 10 เมษายน 2563)

                     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

                      ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนคนสาปยาฯ (24 เมษายน 2563)

 

                   ♦ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัสติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 1,7

                      เทศบาลตำบลสามเมือง (ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓)

                     ♦ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน

                                   คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำน้ำเพื่อการเกษตร

                                   ซอยสรรพยา ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลสรรพยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                                  (e-bidding) (9 เมษายน 2563)

                     ♦ ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

                       วิถีชุมชนคนสาปยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                       (8 เมษายน 2563)

 

                    ♦ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัสติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 3,5

 

                       เทศบาลตำบลสามเมือง (ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓)

                     ♦ ขอบเขตงานจ้างและแบบรูปรายการงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม

                       การท่องเที่ยววิถีชุมชนคนสาปยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                      (e-bidding)(3 เมษายน 2563)

                     ประกาศราคากลางงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

                       วิถีชุมชนคนสาปยา(3 เมษายน 2563)

                     ♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต

                      เสริมเหล็กพร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซอยสรรพยา 18 หมู่ที่ 5

                      ตำบลสรรพยา (24 มีนาคม 2563) 

                     ♦ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

                      พร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซอยสรรพยา 2 หมู่ที่ 3

                      ตำบลสรรพยา(24 มีนาคม 2563)

                     ♦ แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

                       พร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำน้ำเพื่อการเกษตร ซอยสรรพยา 2 หมู่ที่ 3

                       ตำบลสรรพยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มีนาคม 2563)

                     ♦ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

                      พร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำน้ำเพื่อการเกษตร ซอยสรรพยา 2 หมู่ 3

                      ตำบลสรรพยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มีนาคม 2563) 

                     ♦ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต

                                     เสริมเหล็กพร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซอยสรรพยา 18 

                                     หมู่ที่ 5 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (6 มีนาคม 2563)

                     ♦ แบบรูปรายการงานก่อสร้างงโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต

                      เสริมเหล็กพร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำน้ำเพื่อการเกษตร ซอยสรรพยา 18

                      หมู่ 5 ตำบลสรรพยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     (5 มีนาคม พ.ศ.2563)

                     ♦ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

                       พร้อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำน้ำเพื่อการเกษตร ซอยสรรพยา 18 หมู่ 5

                                  ตำบลสรรพยา  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                 (5 มีนาคม พ.ศ.2563)

                     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลแบบ

                       บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                      (ลงวันที่ 23 มกราคม 2563)

                     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา

                      หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสแรก เดือน ตุลาคม 2562

                      ถึง เดือนธันวาคม 2562 (31 มกราคม 2563) 

                     ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล

                      แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     ♦ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา

                                      หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓

                                     (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒)(30 กรกฎาคม 2562 )

                     สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.60 ม.

                      บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.80 ม.และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี

                      ความยาวรวมทั้งหมด 470 ม. บริเวณถนนเลียบคลองพระยาบันลือ หมู่ที่ 3

                      22 กรกฎาคม 2562  (เทศบาลตำบลสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

                     ♦ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ

                      คสล.60 ม. บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.80 ม.และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี

                      ความยาวรวมทั้งหมด 470 ม. บริเวณถนนเลียบคลองพระยาบันลือ หมู่ที่ 3 

                      8 กรกฎาคม 2562 (เทศบาลตำบลสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

                     ♦ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.60 ม.

                      บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.80 ม.และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี

                      ความยาวรวมทั้งหมด 470 ม. บริเวณถนนเลียบคลองพระยาบันลือ หมู่ที่ 3 

                      24 มิถุนายน 2562  (เทศบาลตำบลสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

                                        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิถุนายน 2562)
                       (11 มิถุนายน 2562)
                       (11 มิถุนายน 2562)
                        (30 เมษายน 2562)
                        (28 มีนาคม 2562)
                      (05 กุมภาพันธ์ 2562)
                      (04 กุมภาพันธ์ 2562)
                      (30 มกราคม 2562)
                      (25 มกราคม 2562)
                      (22 มกราคม 2562)
                    ♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่อขยายเสียงพร้อมลำโพง 
                                      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 มกราคม 2562)
 
                                    (23 พฤศจิกายน 2561)
                      (21 พฤศจิกายน 2561)  

                    ♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                      (20 พฤศติกายน 2561)

                      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(30 ตุลาคม 2561)                                     
                      (e-bidding)(29 ตุลาคม 2561)

                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเวลาพนักงานผ่านใบหน้าและลายนิ้วมือ

                      จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ตุลาคม 2561)

                       (2 ตุลาคม 2561)
                                  (1 ตุลาคม 2561)
                                  (27 กันยายน 2561)
                                 (21 กันยายน 2561)
                              12 สิงหาคม 2561 (10 สิงหาคม 2561)
                      (10 สิงหาคม 2561)
                      (7 สิงหาคม 2561)
                                 28 กรกฎาคม 2561 (26 กรกฎาคม 2561)
                                 (24 กรกฎาคม 2561)
                                 ประจำปี 2561 (24 กรกฎาคม 2561)
                      (20 กรกฎาคม 2561)
                      (19 กรกฎาคม 2561)
                                 จำนวน 85 อัน (13 กรกฎาคม 2561)
                      (29 มิถุนายน 2561)
                      (29 มิถุนายน 2561)
                      (10 เมษายน 2561)
                                 จังหวัดชัยนาท (5 เมษายน 2561)
                                  ซอย 13 บางตาแพ (30 มีนาคม 2561 )
                      (โครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ ซอยสรรพยา 13)
                      (2 กุมภาพันธ์ 2561)
                      (2 กุมภาพันธ์ 2561)
                      (1 ธันวาคม 2560)
                                      อิเล็กทรอนิกส์
                      (1 พฤศจิกายน 2560)
                    ♦ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการสื่อความหมาย
                       ตำบลสรรพยาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (12 ตุลาคม 2560) 
                                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2 ตุลาคม 2560)
                      (13 มกราคม 2560)        สถานที่ติดต่อ :  สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลสรรพยา
                                  เลขที่ 345 หมู่ 3 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
                                  เบอร์โทรศัพท์: 0-5649-9134
                                  โทรสาร: 0-5649-9135


องค์กรแห่งความสุข

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

483474
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
635
764
2290
476099
11314
16005
483474

Your IP: 44.200.194.255
Server Time: 2024-07-17 20:12:19